Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

Diagnoza Skalą Ryzyka Dysleksji

Skala Ryzyka Dysleksji (SRD):

Proste narzędzie diagnostyczne

Zwraca uwagę rodziców i nauczycieli na zachowania dziecka, które sygnalizują obecność dysharmonii w rozwoju psychoruchowym, szczególnie opóźnień w rozwoju funkcji uczestniczących w czynnościach czytania i pisania.

Ma charakter przesiewowy - pozwala na wstępną diagnozę, która wymaga jednak potwierdzenia

Można ją zastosować w celu zbadania uczniów klas I i II, którzy maja nasilone trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania

Można również dokonać wstępnej oceny dzieci poniżej 6 roku życia (charakter orientacyjny, ponieważ musimy opuścić niektóre pytania np. dotyczące znajomości liter - rezultaty wskazują na mocne i słabe strony rozwoju dziecka)

-osobami dokonującymi oceny SRD są nauczyciel lub rodzic

-podstawą jest gruntowna znajomość dziecka, jego mocnych i słabych stron, jeśli rodzic, albo nauczyciel nie umie odpowiedzieć na jakieś pytanie, wskazana jest obserwacja dziecka

-ma formę kwestionariusza, 21 stwierdzeń dotyczących różnych symptomów ryzyka dysleksji. Stwierdzenia przypisane są określonym sferom rozwojowym, które stanowią 4 podskale główne lub 6 podskal szczegółowych: Motoryka mała 2,20 Motoryka duża 4,10,15 Funkcje wzrokowe 1, 5, 9, 11, 12, 16, 18 Funkcje językowe percepcja mowy 7,13,17,19,21 Funkcje językowe ekspresja mowy 3, 6, 8 Uwaga 14

Zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji prowadzone są przez p. Alicję Stryjakiewicz w sali nr 21.

Sala: 21