• Kilka słów o integracji

    •      Integracja to nic innego, jak łączenie czy zespolenie. W klasie integracyjnej ma ona na celu synchronizację możliwie jak największej liczby zabiegów edukacyjnych i terapeutycznych wokół osoby ucznia i jego rozwoju we wszystkich sferach osobowości (fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i moralnej). W takiej klasie uczą się dzieci o zróżanicowanym stopniu sprawności intelektualnej oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (pojętymi w bardzo szerokim zakresie ), a także z niepełnosprawnością.

          Koncepcja nauczania integracyjnego wpływa na zmianę w podejściu do osób z niepełnosprawnością, kształtuje tolerancję i wrażliwość na ich potrzeby, a zarazem stwarza różnorodność sytuacji stymulujących wzajemny rozwój osób o odmiennej kondycji fizycznej, psychicznej czy umysłowej.

          Główną ideą występującą w klasie integracyjnej jest uczestniczenie na przedmiotach wiodących pedagoga wspomagającego, który najczęściej pełni funkcję  wychowawcy tego  zespołu (klasy starsze). Najczęściej jest to pedagog o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym . Liczba uczniów w takiej klasie nie przekracza 20 osób (wśród nich znajduje się do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Nauczyciele znają potrzeby i problemy dzieci, potrafią na nie odpowiadać i wyjaśniać odmienność oraz nietypowe zachowania dzieci z niepełnosprawnością rówieśnikom i ich rodzicom.

          Jakkolwiek jest realizowany wspólny program nauczania, to każde dziecko pracuje na miarę swoich możliwości i nie musi wykonywać wszystkich zadań, w takim samym tempie, co cała klasa. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych  ma odpowiednio dostosowane metody, formy i środki nauczania na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjnego – w taki sposób, aby nauka nie sprawiała dużych kłopotów.

          Oprócz programowej realizacji zadań, z dużym zaangażowaniem koncentrujemy się na wszechstronnym rozwoju naszych podopiecznych. Poprzez imprezy, także klasowe, wpływamy na rozwój osobowości młodego człowieka, by opuszczając mury szkoły, bez obawy mógł wkroczyć w nowe środowisko z poczuciem własnej wartości, a prowadzone przez nas zajęcia w dużej mierze temu służą.

     Co integracja daje dzieciom?

     • eliminuje izolację uczniów z niepełnosprawnością od uczniów sprawnych;
     • daje możliwości wzajemnego uczenia się siebie, swoich możliwości i ograniczeń;
     • uczy wrażliwości i wzajemnej akceptacji;
     • uczy współdziałania w grupie, odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy;
     • daje szansę uczenia się dawania i przyjmowania pomocy;
     • kształci kreatywność, przełamuje bariery niemożliwości w osiąganiu zamierzonych celów;
     • zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym pracę na poziomie odpowiadającym ich dążeniom i oczekiwaniom.