• Co to jest OK

    • OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

     Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!

     Co to jest OK?

     OK to skrót nazwy „ocenianie kształtujące”. Tak nazwany system oceniania stosujemy w naszej szkole.

     OK – dlaczego i po co?

     Dlaczego? Chcemy lepiej nauczać i chcemy pomóc uczniowi uczyć się.

     Po co? Chcemy stworzyć każdemu uczniowi naszej szkoły szansę pełniejszego i świadomego rozwoju.

     Atmosfera sprzyjająca uczeniu się:

     • trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości,
     • zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę,
     • zachęca uczniów do samodzielności,
     • stwarza uczniom warunki do współpracy,
     • pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia,
     • pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę.

     Na czym polega OK?

     Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

     • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
     • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

     Co robi nauczyciel, który stosuje nauczanie kształtujące?

     1. Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.

     Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel sprawdza, czy cel został osiągnięty.

      

      

     1. Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.

     Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Nauczyciel sam lub wraz z uczniami ustala kryteria oceniania  - co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (nacobezu).

     Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział.

      

      

     1. Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej.

     Ocena sumująca to stopień. Ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia.

     Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. Towarzyszy ona i pomaga uczniowi w trakcie procesu uczenia się. W ocenianiu kształtującym rozdzielamy ocenę sumującą od kształtującej, uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

      

      

     1. Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.

     Nauczyciel rozmawia o tym, jak uczniowie się uczą i co pomaga im się uczyć. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci.

      

      

     1. Potrafi formułować słowa kluczowe.

     Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.

      

     1. Stosuje efektywną informację zwrotną.

     Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery obszary:

     • dobre elementy pracy ucznia,
     • odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
     • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
     • wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

      

      

      

     1. Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

     Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania – wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wzajemnie wskazówki, jak je poprawić.

      

     Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.