• Laboratoria Przyszłości


  • Źródło finansowania:

   Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

   Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

   Opis programu:

   W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

   Środki finansowe otrzymane w ramach programu:

   Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r

    

   Laboratoria Przyszłości to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

   W ramach programu Laboratoria Przyszłości w naszej szkole został zakupiony następujący sprzęt: drukarka 3D, zestaw edukacyjny Arduino, stacja lutownicza, mikroport, gogle VR, zestaw BeCreo, zestaw edukacyjny lego, zestaw do nagrywania (statyw do aparatu, mikrofon kierunkowy, zestaw oświetleniowy, mikrofon dynamiczny, Green Screen, zestaw do mocowania).

   Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości będą wykorzystywane m.in. na lekcjach związanych naukami przyrodniczymi oraz ścisłymi.

  • Poznaj Polskę

  •        


    

   POZNAJ POLSKĘ

   projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

   PLAKAT_POZNAJ_POLSKE.pdf

   Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

   Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

   Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

    

   Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

   Całkowita wartość projektu: 623 252,80 zł

   Kwota dofinansowania z dotacji celowej  budżetu państwa: 498 600,44 zł

   Wkład Miasta: 124 652,36 zł

    

   Kwota dofinansowania Szkoły Podstawowej nr 8 z dotacji celowej budżetu państwa: 45 000 zł

   Wkład Miasta: 11 250 zł

    

   Termin realizacji:

   Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 07-04-2022

   Termin zakończenia realizacji projektu: 24-06-2022