REGULAMIN RADY RODZICÓW OBIADY UBEZPIECZENIE - OGÓLNE WARUNKI REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Dla Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu przy ulicy Kowalskiej 105

 

Rozdział I

§ 1 Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu

§ 1.2.Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 po 2572 z 2004 r. z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II

§ 2 Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

§ 2.2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest wspomaganie wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

§ 2.3.Kompetencje Rady Rodziców:

a) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

b) gromadzenie funduszu, wydatkowanego następnie zgodnie z regulaminem,

c) wnioskowanie we wszystkich sprawach szkoły, kierowane do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej,

d) opiniowanie:

- szkolnego zestawu programów i podręczników;

- wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;

- planu finansowego szkoły;

- działalności organizacji i stowarzyszeń w szkole.

 

Rozdział III

§ 3 Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 3.1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

§ 3.2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców” składającą się z co najmniej 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§ 3.3.Zebranie rodziców wybiera w wyborach jawnych po jednym przedstawicielu danego oddziału do Rady Rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia danej klasy może reprezentować jeden rodzic lub dwoje rodziców.

§ 3.4. Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:

a. Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców ,

b. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

§ 3.5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie Rady Rodziców.

§ 3.6. Do wyłonienia Prezydium Rady Rodziców Szkoły niezbędnych jest co najmniej 8 członków  Rady Rodziców Szkoły, aby można było wyłonić przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej, na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 3.7. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 3.8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów)-dla wykonywania określonych zadań.

§ 3.9. Członkowie Rady Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji lub członkowie, którzy zrezygnowali z pracy w Radzie - zostają zastąpieni przez członków nowo wybranych (wybory uzupełniające).

 

Rozdział IV

§ 4 Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 4.1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

§ 4.2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo zastępca Przewodniczącego lub Przewodniczący.

§ 4.3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły.

§ 4.4. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady.

 

Rozdział V

§ 5 Wybory do organów Rady Rodziców

§ 5.1.Wybory do: Klasowej Rady Rodziców są jawne, także do Prezydium Rady Rodziców, natomiast wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 5.2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą być obecni i wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

§ 5.3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

§ 5.4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

§ 5.5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 5.6. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców uwzględnia czynności wyborcze i sprawozdawcze.

§ 5.7. Inne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §6,

z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

Rozdział VI

§ 6 Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 6.1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

§ 6.2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców, z co najmniej 50% klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego szkoły -złożony do Prezydium Rady. Prezydium w ciągu dwóch tygodni wyznacza konkrety termin zebrania.

§ 6.3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy w roku. Na posiedzenie prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły i inne osoby.

§ 6.4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz.

§ 6.5. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 8 osób.

§ 6.6. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§ 6.7. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 6.8. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców Klasowych Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

Rozdział VII

§ 7 Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 7.1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a) z dobrowolnych składek rodziców poszczególnych klas,

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady,

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

d) z działalności gospodarczej,

e) z innych źródeł.

§ 7.2. Wysokość składki rodziców ustala się na początek każdego roku szkolnego na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

§ 7.3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, mają oni prawo do wnoszenia składki równomiernie podzielonej na każde dziecko.

§ 7.4. Wszystkie środki pochodzące ze składek rodziców oraz pozostałych źródeł uzyskanych przez Radę Rodziców są do dyspozycji Rady Rodziców z zachowaniem sugestii Rady Pedagogicznej.

§ 7.5. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków Rady Rodziców na bieżący rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez zebranie Rady Rodziców.

§ 7.6. Rada Rodziców opłaca składkę członkowską drużyn startujących w konkursie Odyseja Umysłu.

 

Rozdział VIII

§ 8 Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

§ 8.1. 100% środków pozyskanych ze źródeł wymienionych w § 7 jest do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców wg podziału:

na cele klasowe - 50% z § 7.1a

na cele imprez szkolnych i pozaszkolnych -według preliminarza

pomoc materialna dla dzieci - według preliminarza

wydatki dyspozycyjne wynikające z racjonalnych potrzeb szkoły - według preliminarza

 

Rozdział IX

 § 9 Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

§ 9.1. Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad obsługą księgowo-rachunkową środków finansowych.

§ 9.2. Przedstawiciele rady rodziców zakładają w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

§ 9.3. Każdy dokument kasowy musi być podpisany jednocześnie przez dwie osoby – jedną, reprezentującą dyrekcję szkoły, drugą reprezentującą Radę Rodziców (przewodniczący, sekretarza, skarbnik).

§ 9.4.Na drobne wydatki bieżące można dysponować gotówką w kasie tzw. pogotowiem kasowym w wysokości ustalonej przez Prezydium.

 

Rozdział IX

§ 10 Postanowienia końcowe

§ 10.1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Rodziców zaprasza na swoje zebranie Dyrektora Szkoły.

§ 10.2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację usprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2., pkt 3. niniejszego regulaminu.

§ 10.3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną -Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

§ 10.4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia-Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 10.5. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

§ 10.6.Odwołanie dokonuje się przez podjecie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 10.7. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 10.8. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

R A D A  R O D Z I C Ó W

przy Szkole Podstawowej nr 8  

im. J. Piłsudskiego 

ul. Kowalska 105 Wrocław

konto nr 

 § 10.9. Regulamin uchwala się i dokonuje w nim zmian w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał (Rozdział IV Regulaminu).

§ 10.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Regulamin uchwalony na Zebraniu Rady Rodziców w dniu 23.09.2013 r.

Regulamin wchodzi w życie 23.09.2013 r.