Integracja

System oceniania w klasach integracyjnych

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Nauczyciele w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Ocena na etapie nauczania zintegrowanego ma za zadanie nie tylko określić poziom osiągnięć ucznia, ale także motywować go do dalszej nauki na kolejnych etapach kształcenia. Aby ocenianie było obiektywne i trafne pamiętamy o uprzednim, dokładnym poznaniu ucznia oraz określeniu i respektowaniu jego indywidualnej drogi rozwoju. Pamiętamy o możliwościach dziecka i jego ograniczeniach. Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego rozwój - wielostronny - a nie realizacja programu.

Oceniajac dziecko - ucznia, bierzemy pod uwagę:
- zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią;
- wysiłek włożony w pracę;
- sposoby dotarcia do wiedzy;
- samodzielność wykonania zadania;
- poziom umiejętności.