Integracja

Kilka słów o integracji

 

,,Kilka słów o integracji”

     Integracja to nic innego, jak łączenie czy zespolenie. W klasie integracyjnej ma ona na celu synchronizację możliwie jak największej liczby zabiegów edukacyjnych i terapeutycznych wokół osoby ucznia i jego rozwoju we wszystkich sferach osobowości (fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i moralnej). W takiej klasie uczą się dzieci o zróżnicowanym stopniu sprawności intelektualnej oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (pojętymi w bardzo szerokim zakresie ), a także z niepełnosprawnością.

     Koncepcja nauczania integracyjnego wpływa na zmianę w podejściu do osób z niepełnosprawnością, kształtuje tolerancję i wrażliwość na ich potrzeby, a zarazem stwarza różnorodność sytuacji stymulujących wzajemny rozwój osób o odmiennej kondycji fizycznej, psychicznej czy umysłowej.

     Główną ideą występującą w klasie integracyjnej jest uczestniczenie na przedmiotach wiodących pedagoga wspomagającego, który najczęściej pełni funkcję  wychowawcy tego  zespołu (klasy starsze). Najczęściej jest to pedagog o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym . Liczba uczniów w takiej klasie nie przekracza 20 osób (wśród nich znajduje się do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Nauczyciele znają potrzeby i problemy dzieci, potrafią na nie odpowiadać i wyjaśniać odmienność oraz nietypowe zachowania dzieci z niepełnosprawnością rówieśnikom i ich rodzicom.

     Jakkolwiek jest realizowany wspólny program nauczania, to każde dziecko pracuje na miarę swoich możliwości i nie musi wykonywać wszystkich zadań, w takim samym tempie, co cała klasa. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych  ma odpowiednio dostosowane metody, formy i środki nauczania na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjnego – w taki sposób, aby nauka nie sprawiała dużych kłopotów.

     Oprócz programowej realizacji zadań, z dużym zaangażowaniem koncentrujemy się na wszechstronnym rozwoju naszych podopiecznych. Poprzez imprezy, także klasowe, wpływamy na rozwój osobowości młodego człowieka, by opuszczając mury szkoły, bez obawy mógł wkroczyć w nowe środowisko z poczuciem własnej wartości, a prowadzone przez nas zajęcia w dużej mierze temu służą.

Co integracja daje dzieciom?

  • eliminuje izolację uczniów z niepełnosprawnością od uczniów sprawnych;
  • daje możliwości wzajemnego uczenia się siebie, swoich możliwości i ograniczeń;
  • uczy wrażliwości i wzajemnej akceptacji;
  • uczy współdziałania w grupie, odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy;
  • daje szansę uczenia się dawania i przyjmowania pomocy;
  • kształci kreatywność, przełamuje bariery niemożliwości w osiąganiu zamierzonych celów;
  • zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym pracę na poziomie odpowiadającym ich dążeniom i oczekiwaniom.