Zajęcia dodatkowe

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Termin ćwiczenia korekcyjno - wyrównawcze zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej tj. usprawnienie deficytów rozwojowych (z łac. correctus - poprawiony) i wyrównanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach szkolnych. Zamiennie stosujemy nazwę ćwiczenia (zajęcia) korekcyjno - kompensacyjne. Kompensacja (z łac. compensatio - wyrównanie) może być rozumiana jako wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

PODSTAWOWE I SZCZEGÓŁOWE CELE PRACY KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

Do podstawowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej można zaliczyć:

  1. Usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
  2. Ćwiczenie sprawności czytania i pisania.
  3. Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci.

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej zaliczamy:

  1. Konieczne wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
  2. Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.
  3. Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.
  4. Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.