Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce i częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o: 
- inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna, 
- z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych, 
- z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji, 
- o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych, 
- z zaburzeniami mowy, 
- z zaburzeniami zdolności matematycznych, 
- z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. 

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. Jej celem jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz wprowadzanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Dzięki zajęciom tego typu dzieci wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach.
W szkole terapia pedagogiczna odbywa się zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych.