Nawigacja

Integracja

Rodzaje zajęć

Wychowawca - pedagog wspomagający prowadzi dla swojej klasy dodatkowo zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno – kompensacyjne.

 

REWALIDACJA (łac. re – znów, valius – mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych.
 • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
 • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

O zajęciach rewalidacyjnych dla danego ucznia po wcześniejszej diagnozie decydują: lekarz , psycholog, wychowawca klasy oraz nauczyciel rewalidacji.

W zajęciach rewalidacyjnych wyróżniamy:

1.Rewalidacja indywidualna.

2.Zajęcia korekcyjne:

 • korekcyjno – kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - wyróżnić w niej możemy dwa etapy:

1.Wstępny (przygotowujący) – jest to wyrobienie gotowości do nauki, przyzwyczajenie dziecka do wysiłku, kontakt z rówieśnikami, przyzwyczajenie do pokonywania trudności, wyciszanie lub pobudzanie, wyróżnianie części ciała, stron w ciele, orientacja przestrzenna i kierunkowa, poczucie położenia ciała w przestrzeni.

2.Właściwy – kształtowanie umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie i doskonalenie technik szkolnych:

 • ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i usprawnianie manualne
 • ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia percepcji słuchowej

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - zajęcia te są przeznaczone dla uczniów u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności (gł. czytania, pisania, liczenia). Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć wynosi od 2 do 5 osób. W czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzi się do ćwiczeń coraz trudniejszych, następuje utrwalenie zdobytych umiejętności. Prawidłowy przebieg terapii pedagogicznej w dużej mierze uzależniony jest także od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - celem gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istniejącej wady postawy i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego, bądź zatrzymanie wady i niedopuszczenie do jej pogłębienia. W naszej szkole zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klas 0-3 zorganizowane są w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela wychowania-fizycznego na „małej” salce gimnastycznej, wyposażonej w odpowiedni sprzęt.

 

SOCJOTERAPIA - jest pośrednią formą pomocy, mieszczącą się pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją, adresowaną zwykle do dzieci z zachowaniami problemowymi. Pomoc ta ma formę ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Na cele terapeutyczne składa się odreagowanie emocjonalne, przeżycie korektywnych doświadczeń i uczenie się nowych, korzystniejszych zachowań.Techniki i metody wykorzystywane podczas zajęć socjoterapeutycznych:

 • psychodrama,
 • pantomima,
 • gry i zabawy ruchowe oraz psychologiczne,
 • ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe,
 • dzielenie się własnym doświadczeniem,
 • poszukiwanie wspólnych konstruktywnych rozwiązań poprzez,
 • stosowanie różnorodnych technik,
 • muzyka i śpiew,
 • „Burza mózgów”,
 • rysunki oraz inne formy plastyczne.

Grupa socjoterapeutyczna liczy maksymalnie do 15 osób, prowadzona jest przez dwóch socjoterapeutów.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - to oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Do zadań logopedii, należą:

 • „kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie wad mowy,
 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
 • usuwanie zaburzeń głosu,
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.”

W naszej szkole pracuje dwóch logopedów.

Biofeedback - trening mózgu 

Z treningu EEG biofeedback korzystali najpierw astronauci w NASA, potem trafił do "cywila". W Polsce dotychczas ćwiczyli w ten sposób wyłącznie sportowcy wyczynowi. Od 2013 roku, dzięki firmir 3M, która wspiera nasza placówkę, nasi podopieczni mogą korzystać z terapii Biofeedback.

Trening biofeedback poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Ponadto trening skutecznie pomaga w wielu zaburzeniach psychosomatycznych i chorobach neurologicznych.